Raportowanie danych do SIDUSIS – jak robić to mądrze?

1 grudnia 2022 roku Ministerstwo cyfryzacji uruchomiło System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Od tego momentu operatorzy telekomunikacyjni w Polsce mają obowiązek zasilania systemu Ministerstwa danymi o zasięgu swoich sieci. Przesyłane dane muszą jednak spełniać określone wymagania, przez co poprawne raportowanie dla wielu firm potrafi być wysoce czasochłonne i obarczone wieloma problemami.

Czytaj dalej, jeśli chcesz poznać sposoby na efektywne raportowanie danych w zgodzie z wymaganiami SIDUSIS.

 

Czym jest SIDUSIS?

SIDUSIS to publiczna baza danych zarządzana przez ministra ds. Informatyzacji, która dzieli punkty adresowe na cztery kategorie na podstawie ich dostępu do szerokopasmowego Internetu:

 • Możliwość świadczenia usług – punkty, w których obecnie jest dostępny szerokopasmowy Internet.
 • Planowane inwestycje publiczne – punkty, w których planowane jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w wyniku realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych.
 • Planowane inwestycje prywatne – punkty, w których w ciągu najbliższych trzech lat planowane jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w wyniku realizacji inwestycji ze środków prywatnych.
 • Brak zasięgu – punkty adresowe bez dostępności szerokopasmowego Internetu i bez planu na jego realizację.
 • SIDUSIS jest kluczowym narzędziem wspierającym rozwój infrastruktury internetowej w Polsce, umożliwiającym identyfikację obszarów wymagających interwencji inwestycyjnych oraz monitorowanie postępów w zapewnianiu powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.

  Wymagania dotyczące raportowania do SIDUSIS

  Operatorzy telekomunikacyjni są zobligowani do cyklicznego raportowania do SIDUSIS informacji dotyczących danych instytucji [DI], przedstawicieli operatora [PO] oraz punktów adresowych w zasięgu sieci [ZS].

  Poniższa tabela przedstawia listę informacji wymaganą przez SIDUSIS od operatorów dla każdego punktu adresowego w zasięgu ich sieci.

  SIDUSIS wymagane dane

  Brak lub błędne raportowanie danych do SIDUSIS może skutkować nałożeniem na operatora kary pieniężnej w wysokości od 100 do 100 000 zł.

  Art. 29q. Kara pieniężna za naruszenie obowiązków w zakresie przekazywania informacji do SIDUSIS

  1. Minister właściwy do spraw informatyzacji, jeżeli przemawia za tym charakter lub zakres naruszenia, może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości od 100 zł do 100 000 zł na podmiot, który nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1, 4 lub 5, albo wypełnia go w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez podmiot obowiązków.

  Typowe problemy związane z raportowaniem adresów

  Głównym wyzwaniem w raportowaniu do SIDUSIS są punkty adresowe. Regulator wymaga stosowania w zapisie danych publicznego standardu TERYT, który podlega ciągłym zmianom z uwagi na np. zmieniające się nazwy ulicy. Dodatkowo dla punktów bez możliwości jednoznacznego przypisania adresu wymagane jest podanie konkretnych współrzędnych geograficznych.

  Jednak w rzeczywistości bazy adresowe operatorów telekomunikacyjnych zawierają wiele błędów i braków. Najczęściej powtarzające się obejmują:

 • Brakujące dane – w adresie może brakować kluczowych składowych, takich jak nazwy ulic, numery budynków czy kody pocztowe.
 • Zduplikowane dane – ten sam adres może być zapisany w różnych formatach przez co każdy z nich traktowany jest przez systemy jako odrębny.
 • Niewystandaryzowane skróty – przykładem mogą być różne skróty dla tej samej nazwy miasta, np. „Wawa”, „W-wa”, „Waw” dla Warszawy.
 • Różne wielkości liter – stosowanie różnych wielkości liter w nazwach, np. „Aleja”, „aleja”, „ALEJA”.
 • Różna struktura – adresy mogą być zapisane w różnych układach, np. nazwa ulicy i numer budynku w jednym polu lub w oddzielnych polach.
 • Nieaktualne nazwy – adresy mogą nie odzwierciedlać aktualnych nazw ulic czy innych elementów, które uległy zmianie.
 • Nieprecyzyjne dane – adresy mogą zawierać błędy literowe, niezgodne kody pocztowe lub inne niedokładności, które sprawiają, że są one niewłaściwie przypisane.
 • Brak identyfikatora TERYT – wymaganego przez SIDUSIS dla każdego przesyłanego adresu.
 • Aby spełnić wymagania SIDUSIS, wszystkie powyższe błędy wymagają poprawek. Manualne korekty są jednak wysoce czasochłonne. Rozwój własnego specjalnego narzędzia do walki z błędami wymaga natomiast zaangażowania cennych zasobów IT oraz cyklicznej aktualizacji referencyjnych baz danych (wykorzystywanych jako wzór prawidłowego adresu).

  Rozwiązaniem wartym rozważenia jest więc skorzystanie z gotowego zewnętrznego narzędzia dedykowanego rozwiązaniu problemów z jakością danych adresowych.

  Standaryzacja danych adresowych z Data Quality

  Data Quality od Algolytics to narzędzie do poprawy jakości posiadanych danych adresowych. Kluczowe funkcje Data Quality to:

 • Standaryzacja danych – sprowadzenie zapisu adresów do standardu TERYT (eliminacja literówek, błędów i braków danych) wraz z dopisaniem identyfikatora TERYT dla każdego adresu
 • Deduplikacja danych – eliminacja powtarzających się wpisów, tworzenie „golden record” (jeden pełen rekord reprezentujący adres)
 • Geokodowanie – określanie współrzędnych geograficznych punktu na podstawie jego danych adresowych
 • Zastosowanie Data Quality gwarantuje 99% skuteczności w przygotowaniu danych adresowych pod raportowanie do SIDUSIS. Co więcej, rozwiązanie cechuje wysoka wydajność – poprawa jednego adresu zajmuje mniej niż 5 milisekund.

  Podsumowanie

  Raportowanie punktów adresowych znajdujących się w zasięgu sieci do SIDUSIS wymaga od operatorów telekomunikacyjnych poprawy jakości posiadanych baz adresowych.

  W Algolytics rozwijamy narzędzie Data Quality, które umożliwia standaryzację (99% skuteczności), deduplikację oraz geokodowanie danych adresowych, dzięki czemu przygotowanie bazy na potrzeby SIDUSIS jest łatwe, szybkie i skuteczne.

  Możesz sam sprawdzić, jak działa nasze narzędzie korzystając z DEMO lub rejestrując się w APLIKACJI (pierwsze 1 000 rekordów za darmo).

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Data Quality i możliwościach poprawy jakości danych w Twojej organizacji, skontaktuj się z nami.

  Pin It on Pinterest