Wyzwania i szanse branży pożyczkowej

Sektor pożyczkowy podlega obecnie dynamicznym zmianom. Rynkowi gracze muszą stawić czoła nowym regulacjom, wzrastającym kosztom pozyskania finansowania oraz zmieniającym się uwarunkowaniom ekonomicznym. Mimo wyzwań, takich jak rozszerzony nadzór KNFu czy zwiększone koszty finansowania, dostrzegamy także nowe możliwości i perspektywy rozwoju, które dobrze wykorzystane, mogą zapewnić firmom przewagi konkurencyjne.

W tym artykule rozłożyliśmy na czynniki pierwsze wyzwania oraz szanse dzisiejszego sektora pożyczkowego. Czytaj dalej, jeśli chcesz je lepiej poznać oraz dowiedzieć się, jak wydobyć z obecnej rzeczywistości jak największy potencjał rozwojowy dla Twojej firmy.

 

Wyzwania rynku pożyczkowego

Sektor pożyczkowy napotyka obecnie na szereg wyzwań, które istotnie wpływają na strategie i funkcjonowanie firm z tej branży. Poznaj niektóre z nich:

1. Rozszerzenie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

Od 1 stycznia 2024 roku instytucje pożyczkowe muszą spełniać nowe wymogi nadzoru KNF. Wymagania obejmują m.in. konieczność prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz posiadanie minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 1 mln zł.

Dodatkowo, instytucje pożyczkowe muszą regularnie przekazywać KNF sprawozdania, obejmujące informacje o udzielonych kredytach, zawartych umowach, klientach, przychodach, bilansie, oraz osobach pełniących kluczowe funkcje w instytucji. Brak spełnienia tych wymogów może skutkować karą finansową, zawieszeniem w czynnościach osób odpowiedzialnych, a w ostateczności, wykreśleniem z rejestru.

Nadzór KNF nad sektorem pożyczkowym ma na celu zapewnienie zgodności z prawem oraz ochronę konsumentów, jednak wprowadza to dla firm pożyczkowych konieczność dostosowania się do nowych standardów, co stanowi wyzwanie zarówno operacyjne, techniczne jak i regulacyjne oraz prowadzi do wzrostu kosztów związanych z nowymi obowiązkami analitycznymi, sprawozdawczymi i korporacyjnymi.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=83555&p_id=18

2. Rosnące koszty operacyjne przy ustawowych limitach ograniczających przychody

Inflacja, rosnące wynagrodzenia czy dodatkowe obowiązki sprawozdawcze przyczynają się do wzrostu kosztów operacyjnych firm z branży pożyczkowej. Naturalnym odruchem przedsiębiorstw w takiej sytuacji jest podnoszenie cen własnych produktów. W przypadku firm pożyczkowych tego typu zabieg jest utrudniony przez aktualnie obowiązujące niskie i sztywne limity pozaodsetkowych kosztów kredytów.

Problemy z utrzymaniem rentowności skłaniają więc firmy do szukania różnych sposób na ograniczenie kosztów lub zwiększenie przychodów. Niestety często wpływa to negatywnie na przejrzystość ofert, co sprawia, że produkty stają się mniej zrozumiałe i przez to też mniej atrakcyjne dla klientów. Narzucane limity powodują również mniejszą dostępność produktów kredytowo-pożyczkowych dla części klientów o podwyższonym lub trudnym do oceny ryzyku, co skutkuje ich wykluczeniem finansowym oraz ograniczeniem wielkości rynku dla firm pożyczkowych.

Wyzwaniem dla branży pożyczkowej pozostaje więc utrzymanie konkurencyjności na rynku poprzez dostarczenie rentownych, a jednocześnie wciąż atrakcyjnych dla konsumentów ofert, które będą spełniać aktualne wymogi prawne.

Źródło: https://gf24.pl/38682/pozyczki-gotowkowe-3/, https://www.prawo.pl/biznes/pozaodsetkowe-koszty-kredytu-beda-nizsze-weszla-w-zycie-ustawa,518865.html

3. Wysokie koszty pozyskania finansowania

Podwyższony poziom stóp procentowych od 2022 roku istotnie zwiększa koszty pozyskiwania finansowania na rynku. Ponadto, perspektywa na najbliższe lata nie rysuje się optymistycznie, ponieważ nie przewiduje się znaczących spadków w tym obszarze. Mimo prognozowanego obniżenia wskaźnika cen CPI, poziom WIBOR3M, decydujący o oprocentowaniu kredytów, pozostaje na relatywnie wysokim poziomie. Szacunki Narodowego Banku Polskiego wskazują na utrzymanie się WIBOR3M na poziomie 6,57% pod koniec 2023 roku i 5,95% w 2024 roku i 2025 roku, co oznacza brak istotnego spadku kosztów finansowania dla firm z branży pożyczkowej.

Dodatkowe wyzwania dla instytucji pożyczkowych stanowią zmiany prawne obowiązujące od początku 2024 roku, według których podwyższono 5-krotnie minimalną wartość kapitału zakładowego (z 200 tys. na 1 mln zł) i jednocześnie ograniczono formy finansowania działalności pożyczkowej. Firmy nie mogą już finansować się gromadzeniem środków pieniężnych od innych osób fizycznych, a więc np. poprzez emisję obligacji czy innych instrumentów dłużnych.

Branża pożyczkowa stoi więc przed wyzwaniem znalezienia jak najbardziej efektywnego źródła finansowania w nowych warunkach prawnych.

Źródło: https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2023/11/Mapa-KCF-2023.pdf, https://www.ey.com/pl_pl/miesiac-prawa/ustawa-antylichwiarska

4. Wolniejsze tempo wzrostu PKB

PKB Polski w 2023 wzrósł o jedyne 0,2%, podczas gdy w 2022 roku wzrost ten wynosił 5,3%. Obniżenie się tempa wzrostu gospodarczego w połączeniu z wciąż podwyższonym poziomem inflacji sygnalizuje trudne warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Perspektywa poprawy w kolejnych latach, choć optymistyczna, pozostaje umiarkowana, gdyż tempo wzrostu PKB nie przekroczy 2,3% w 2024 roku i ok. 3,4% do 2028 roku. Dla firm z branży pożyczkowej, której rozwój jest silnie skorelowany z koniunkturą gospodarczą, oznacza to konieczność dostosowania strategii, odnalezienia nowych źródeł przychodów oraz innowacyjnych rozwiązań wspierających skuteczne zarządzanie portfelem klientów.

Źródła: https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2023/11/Mapa-KCF-2023.pdf, https://next.gazeta.pl/next/7,151003,30644419,sa-nowe-dane-o-pkb-polski-rok-2023-byl-jednym-z-najgorszych.html

Podsumowując, obecny rynek wymaga od firm z branży pożyczkowej przede wszystkim:

  • Realizowania nowych obowiązków sprawozdawczych oraz prawnych w związku ze zwiększonym nadzorem ze strony KNFu (Komisji Nadzoru Finansowego)
  • Dostarczania atrakcyjnych i rentownych produktów kredytowych w warunkach presji kosztowej i sztywnych limitów pozaodsetkowych kosztów pożyczek
  • Odnalezienia nowych źródeł przychodów oraz innowacyjnych rozwiązań wspierających skuteczne zarządzanie portfelem klientów

Choć przed sektorem pożyczkowym stawiają się nowe wyzwania, warto zauważyć, że są one jedynie jedną stroną medalu. Wspomniane zagrożenia otwierają również drzwi do nowych możliwości, które, jeśli zostaną odpowiednio wykorzystane, mogą przynieść firmom z tego sektora znaczące przewagi konkurencyjne.

Szanse rynku pożyczkowego

Poznaj niektóre z szans, które obecnie kształtują rozwój sektora pożyczkowego:

1. Rosnący popyt na pożyczki pozabankowe

Wciąż rosnące koszty życia w połączeniu z wysokimi stopami procentowymi ograniczającymi zdolność kredytową konsumentów napędzają wzrost popytu na pożyczki w instytucjach pozabankowych. Rok 2023 był pod tym względem rekordowy – wartość udzielonych pożyczek wyniosła 14,6 mld PLN (+58% r/r – największy wzrost ze wszystkim segmentów rynku kredytowego), a liczba klientów indywidualnych korzystających z tego typu finansowania wzrosła rok do roku z 0,9 mln do 1,2 mln.

Firmy pożyczkowe, które przygotują najlepszą odpowiedź na podwyższony popyt poprzez tworzenie atrakcyjnych ofert oraz efektywnych procesów sprzedażowych, mają szansę na budowę trwałej przewagi konkurencyjnej.

Źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/828055/bik-prognozuje-dalszy-wzrost-akcji-kredytowej-w-2024-roku-po-dwucyfrowych-zwyzkach-w-2023-roku

2. Rosnąca popularność płatności Buy Now, Pay Later

Kolejnym segmentem rynku kredytowego o wysokim tempem wzrostów są kredyty ratalne. W 2023 roku liczba udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 84,9% r/r, a ich wartość o 26,7% r/r. Głównym impuls rozwoju tego rynku stanowi upowszechnianie się płatności odroczonych “Buy Now, Pay Later” (BNPL). Do końca 2023 roku skorzystało z nich 2 mln klientów indywidualnych, z czego aż 1,2 mln w minionym roku.

Rosnąca popularność płatności BNPL wynika z wygody, jaką gwarantują one użytkownikom. Płatność za zakupy w późniejszym terminie sprawia, że proces zakupowy jest szybszy, bardziej dostępny i komfortowy. Co więcej, kredyty BNPL charakteryzują się bardzo wysokim odsetkiem spłacalności – aż 96,0% klientów dokonuje ich spłat w terminie, a jedynie 0,4% klientów ma zaległości w spłatach powyżej 90 dni.

BNPL staje się więc coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych pożyczek – zarówno dla klientów jak i pożyczkodawców. To natomiast otwiera przed firmami z sektora pożyczkowego szanse na dodatkowy impuls rozwoju biznesu. Szczególnie interesującym pod tym kątem sektorem jest finansowanie przedsiębiorców. O ile w przypadku klientów indywidualnych płatności BNPL są już dostępne w większości najpopularniejszych sklepów e-commerce w Polsce, tak w przypadku firm rynek BNPL dopiero się rodzi i może przynieść wysokie zwroty biznesom, które przygotują dopasowaną do niego ofertę.

Źródła: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/828055/bik-prognozuje-dalszy-wzrost-akcji-kredytowej-w-2024-roku-po-dwucyfrowych-zwyzkach-w-2023-roku, https://subiektywnieofinansach.pl/nasze-zadluzenie-wzroslo-dane-bik/

3. Rozwój rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję

Ostatnie miesiące to wysyp coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych rozwiązań opartych o machine learning i sztuczną inteligencję (ML&AI). Produkty te mają wysoki potencjał transformacji wielu branż. Nie inaczej wygląda to w przypadku sektora pożyczkowego.

Dzięki rozwiązaniom ML&AL firmy pożyczkowe mogą wzmocnić swoje kluczowe procesy dot. sprzedaży, zarządzania ryzykiem czy obsługi klienta. Platformy MLOps umożliwiają pełną automatyzację procesu udzielania finansowania, a także poprawę dokładności oceny ryzyka defaultu czy nadużycia dzięki pogłębionej analizie zachowania i cech każdego klienta.

Podobnie w przypadku marketingu czy sprzedaży nowoczesne algorytmy ML&AI potrafią precyzyjnie prognozować skłonność zakupu danej oferty przez danego klienta i w ten sposób priorytetyzować leady o najwyższym potencjale, aby zwiększyć efektywność prowadzonych kampanii.

Ważnym aspektem rozwiązań ML&AI jest również ich zdolność do ciągłego samodoskonaleni dzięki czemu korzyści z ich wykorzystania rosną w czasie i budują coraz silniejszą przewagę konkurencyjną organizacji.

Źródło: https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2023/11/Mapa-KCF-2023.pdf

4. Hiperpersonalizacja ofert dla klientów i unified commerce

Nowoczesne technologie kierują sektor customer finance w stronę hiperpersonalizacji ofert, a więc dopasowywania komunikacji, procesów i produktów finansowych do potrzeb konkretnego klienta.

Hiperpersonalizacja wymaga głębokiego zrozumienia klientów, co staje się możliwe dzięki precyzyjnej analizie szerokiego zestawu danych. Nowoczesne narzędzia umożliwiają budowę cyfrowego profilu klienta na podstawie informacji z wielu różnych źródeł. Brane pod uwage są takie czynniki jak m.in. historia interakcji z firmą, zachowanie na stronie lub aplikacji, charakterystyka miejsca zamieszkania czy estymowany dochodów i zdolność kredytowa. Tak bogaty profil umożliwia skuteczny dobór najlepszej oferty dla danej klienta, a w następstwie wzrost konwersji i sprzedaży.

Istotnym elementem nowoczesnego podejścia do sprzedaży jest również unified commerce, a więc ścisła integracja przepływu danych i komunikacji między każdym wykorzystywanym kanałem sprzedaży. Zapewnia ona, że niezależnie od sposobu interakcji klienta z firmą, otrzyma on najbardziej dopasowaną do niego ofertę.

Hiperindywidualizacja i unified commerce nabierają szczególnego znaczenia w dzisiejszej sytuacji rosnących wymagań klientów. Aż ¾ z nich oczekuje, że instytucje finansowe nie tylko zrozumieją ich potrzeby, ale również dostosują do nich adekwatny przekaz. Dla firm z sektora pożyczkowego jest to ogromna szansa rozwoju, a nowoczesne technologie ułatwia to podejście bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Źródło: https://bank.pl/raport-specjalny-itbank-2023-hiperpersonalizacja-swiat-multikanalowosci-wcale-nie-taki-straszny/

Podsumowanie

W obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia, firmy z sektora pożyczkowego powinny nieustannie eksplorować nowe ścieżki rozwoju, aby w dalszym ciągu budować swoją pozycję rynkową.

Głównym obszarem, który przyciąga uwagę, są innowacyjne technologie, zwłaszcza te oparte na sztucznej inteligencji i machine learning. To właśnie tutaj kryją się kluczowe szanse dla firm, które pragną być nie tylko elastyczne w obliczu zmian, ale także efektywne w zarządzaniu ryzykiem, wzroście sprzedaży czy optymalizacji kosztów.

W Algolytics dostarczamy kompleksową platformę Data Science, skoncentrowaną na automatyzacji procesów biznesowych i wspomaganiu podejmowania decyzji opartych na danych. To rozwiązanie pozwala firmom z sektora pożyczkowego:

  • Automatyzować od A do Z procesy udzielania finansowania
  • Zwiększać dokładność prognoz ryzyka defaultu
  • Skutecznie identyfikować nadużycia cyfrowe
  • Trafnie identyfikować nowe szanse sprzedażowe (cross-sell & up-sell)
  • Optymalizować działania marketingowe
  • Automatyzować procesy ponagleniowe i windykacyjne
  • Zwinnie dopasowywać się do zmian na rynku

Skontaktuj się z nami, a wspólnie rozwiniemy potencjał Twojej firmy, korzystając z innowacyjnych rozwiązań opartych o ML&AI.

Pin It on Pinterest